OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí  OSVČ Sabina Jurásková se sídlem, Praha 4 ; IČ 07723733, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268699 a touto společností provozovaný oficiální e-shop Tričko z čtvrti, umístěný na webových stánkách www.trickozctvrti.cz.

2. Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále VOP) rozumí kupujícÍ na e-shopu Tričko z čtvrti, umístěného na webových stránkách www.trickozctvrti.cz.

3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

5. Spotřebitelská smlouva - každá smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

6. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument.

7. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

8. Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

II. OBJEDNÁVKA - UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky www.trickozctvrti.cz. Před podáním objednávky zkontroluje kupující vstupní údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vznik smlouvy není zasláním potvrzujícího e-mailu dotčen. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran.

2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle a je závazná.

3. Objednáním dle bodu 2 těchto VOP kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.trickozctvrti.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

4. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. 

6. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

7. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy anebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetové nákupní galerii www.trickozctvrti.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na adrese www.trickozctvrti.cz nebo na adrese:

Tričko z čtvrti
Sabina Jurásková
Žateckých 1091/16
140 00, Praha 4
Česká republika

 

8. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

III. ZPŮSOB PLATBY A ZPŮSOB DODÁNÍ

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud není prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být i provozovna prodávajícího.

2. Možnosti dopravy a platby jsou následující:

a. Doprava přepravní společností Zásilkovna po celé ČR - 79 Kč

i. Platba bankovním převodem – zdarma

ii. On-line platba platební kartou na internetu – zdarma

b. Doprava Zásilkovnou - doručení na adresu po celé ČR - od 119 Kč

i. Platba bankovním převodem – zdarma

ii. On-line platba platební kartou na internetu – zdarma

c. Osobní odběr v distribučním skladu – zdarma

i. Platba bankovním převodem – zdarma

ii. Platba v hotovosti při převzetí – zdarma

d. Balík do Balíkovny: 75 Kč 

i. Platba bankovním převodem – zdarma

ii. On-line platba platební kartou na internetu – zdarma

 

 

3. Vybrané zboží je standardně expedováno společností Zásilkovna. Pokud je zboží skladem (zjistíte v profilu každého produktu), obvykle je připraveno k vyzvednutí či zasláno na požadovanou adresu ihned následující pracovní den po obdržení objednávky. Pokud zboží skladem momentálně není, dodací lhůta je obvykle 1 až 3 týdny.

4. Jakmile je zboží připraveno k expedici, je kupující informován e-mailem. Následující pracovní den doručí přepravní služba zboží na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Řidič přepravní služby se předem telefonicky domluví na přesném času doručení.

5. Při osobním odběru je kupující informován e-mailem, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 5 pracovních dnů, je mu zaslána urgence s upozorněním, že má zboží připravené. Po zaslání urgence bude objednávka do 5 pracovních dnů od urgence automaticky stornovaná, pokud nebude zboží vyzvednuto.

6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy a zaslání zálohové faktury. V případě neuhrazení zálohové faktury ve splatnosti je kupujícímu zaslána urgence platby. Po zaslání urgence bude objednávka po 5 pracovních dnech automaticky stornována, pokud zálohová faktura nebude v této době uhrazena.

7. Dopravu na místo dodání zajišťuje prodávající.

9. Při převzetí zboží kupující překontroluje neporušenost obalu a následně kompletnost zásilky z hlediska obsahu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti či kompletnosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku, neporušená a kompletní. Na pozdější reklamace porušenosti obalu či kompletnosti již nebude brán zřetel.

IV. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

1. Má-li kupující právo odstoupit od smlouvy podle oddílu na ochranu spotřebitele obsaženého v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3. Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

4. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

Tričko z čtvrti
Sabina Jurásková
Žateckých 1091/16
Praha 4, 140 00
Česká republika

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na výše uvedené webové stránce může kupující elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li této možnosti, obratem zašle prodávající potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží je povinen kupující – spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje v zájmu urychlení a řádného vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

7. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto věci považovány jako bezdůvodné obohacení kupujícího na úkor prodávajícího.

9. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

11. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

B. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

1. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

3. Kupující – podnikatel nemá nárok na vrácení nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, zejména nemá nárok na vrácení poštovného, které prodávajícímu uhradil v souvislosti s objednáním zboží a které uhradil za zaslání zboží zpět prodávajícímu.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Návštěvou webových stránek www.trickozctvrti.cz  a během následujícího obchodního styku poskytujete provozovateli Sabině Juráskové souhlas ke shromaždování a uchovávání osobních údajů. Tyto údaje shromaždujeme a uchovávame na základe ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů.

V první řadě zpracováváme vaše osobní údaje, abychom kvalitně vyřídili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit. Anonymizované údaje pak automaticky shromaždujeme proto, abychom dokázali vyhodnocovat chování návštěvníků našich webových stránek a na jejich základě stránky vylepšovali a uzpůsobovali nabídku našeho zboží.

Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, opravit či doplnit své osobní údaje i požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. To vše zasláním emailu na adresu info@trickozctvrti.cz

 

VI. REKLAMACE

1. Reklamace zboží kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu www.trickozctvrti.cz, který je nedílnou součástí těchto VOP.

VII. POUŽITÍ COOKIES

  1. Co jsou soubory cookies: Kvůli zlepšení poskytovaný ch služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie ukládají informace ve Vašem prohlížeči a všeobecně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba    uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají:

 : ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;

 : při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;

 : při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku požadavkům zákazníka;

 : pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

 2. Jaké soubroy cookie používáme: Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve  Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem  zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

 3. Jak odmítnout používání souborů cookie: Používání souborů cookie nastavíte pomocí vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookie můžete pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie naleznete na webových stránkách: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android

VIII. Řešení sporů se spotřebiteli

1.Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

2.Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy 4mmey7n. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

VIIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na webových stránkách www.trickozctvrti.cz.

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle těchto obchodních podmínek.

3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

4. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 24.5.2018